top of page
ACE tập huấn vận hành cho các nhân viên_edited.png

Báo cáo

Báo cáo giai đoạn 2017 - 2020

Đánh giá kết quả hoạt động, tỉ lệ hài lòng khách hàng và hiệu quả xã hội của ACE 

Chiến lược hoạt động (2020)

Chiến lược hoạt động xã hội là khung chương trình để ACE để tăng cường năng lực và hoàn thành nhiệm vụ xã hội thông qua việc đạt được các mục tiêu xã hội.

ACE thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả xã hội, đảm bảo mình không chệch khỏi sứ mệnh xã hội thông qua báo cáo quản lý hiệu quả xã hội và thông qua các kháo sát về hài lòng khách hàng, khách hàng rời bỏ chương trình và kiểm toán xã hội….

Factsheet 2019 - 2020

Tóm tắt những thông tin, dịch vụ chính của ACE trong năm 2019 - 2020

Đánh giá hài lòng khách hàng (2020)

Chiến lược hoạt động xã hội là khung chương trình để ACE để tăng cường năng lực và hoàn thành nhiệm vụ xã hội thông qua việc đạt được các mục tiêu xã hội.

Báo cáo khách hàng

rời bỏ chương trình (2020)

Báo cáo giúp chúng tôi hiểu lý do tại sao mọi người chọn không sử dụng những dịch vụ vay vốn và tiết kiệm của ACE

Trách nhiệm
bottom of page